News
 
Welcome Home > Smart Cancer Test 스마트 암검사 > 스마트 암 검사 관련 동영상

이영돈 PD의 '논리로 풀다 -  검진 편'
http://youtu.be/O-T324DbHhg
 

SBS모닝와이드조기검진으로 암의 공포 극복 20170314


스마트암 검진 -엄지의 제왕

https://www.youtube.com/watch?v=AaIUeOCeP7g


스마트암검사 영상 김철우 교수 특별강연

https://www.youtube.com/watch?v=7LagUbQs6wY
 


스마트 암검진 서울대김철우 교수 외과의사학회 강의

https://www.youtube.com/watch?v=LDSecrSi2Mc


스마트암종합혈액검사 설명

https://www.youtube.com/watch?v=En-U30IAZPM